Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
Buan [bn] 1) Boden, Fußboden; 2) Dachboden Bsp.: "am Buan druam" - "auf dem Dachboden" siehe auch: Doochbuan und Buanschdëich
Buanschdëich [bn-schdëich] Treppe zum Dachboden siehe auch: Schdëich
Schdëich [schdëich] (Holz-)Treppe, Stiege siehe auch: Buanschdëich