Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
Keaschaafl [kschà:fl] Kehrschaufel Bsp.: "Keaschaafl und Beserl"
Schaafl [schà:fl] Schaufel siehe auch: Schaaflschdl
Schaaflschdl [schà:fl-schdL] Schaufelstil siehe auch: Schdl und Schaafl